Adatvédelem

 

Adatvédelmi Tájékoztató

 

Az adatkezelés célja:

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (továbbiakban: Adatkezelő vagy MVGYOSZ) által üzemeltetett Távoli segítségnyújtás látássérült embereknek / Távszem felhasználói részére nyújtott internet alapú távsegítség nyújtási és a Távszem szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített egyéb tevékenységeivel kapcsolatban kezeli a felhasználók és a felhasználóként belépni kívánók adatait, kizárólag az ÁSZF II. 1 pontban rögzített célok teljesítése érdekében.

 

A MVGYOSZ csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

 

 

Az Adatkezelő adatai:

 

Az Adatkezelő neve: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

Az Adatkezelő címe: 1146 Budapest, Hermina út 47.

Az Adatkezelő elérhetősége:06/1-3848440, titkarsag@mvgyosz.hu, www.mvgyosz.hu

Az adatvédelmi tájékoztató célja: A Távszem felhasználóinak és felhasználóként belépni kívánóknak a rövid tájékoztatása adatvédelemmel kapcsolatos jogaikról és lehetőségeikről, és az adatvédelmi eljárásokról.

 

 

Néhány fontos fogalom:

 

Az érintett: a személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (ld. az ÁSZF V. 1.3. pontját).

 

Személyes adat: Minden olyan adat, ami a természetes személy felhasználóval, vagy a felhasználóként belépni kívánó természetes személlyel összefüggésbe hozható (ld. az ÁSZF V. 1.3.1. pontját).

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó vagy a felhasználóként belépni kívánó, adatvédelmi tájékoztatást követő, félreérthetetlen beleegyezése az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez (ld. az ÁSZF V. 1.3.4. pontját).

 

Tiltakozás: Az érintett bármilyen kifogása az adatkezelés ellen (ld. az ÁSZF V. 1.3.5. pontját).

A további lényegi adatvédelmi jogi fogalmak (pld. Adatkezelő, adatkezelés, adatfeldolgozás, adattörlés, adatvédelmi incidens stb.) szintén az ÁSZF V. 1.3. pontjában találhatók.

 

A MVGYOSZ adatkezelése során érintettek köre:

 

Az adatkezelés szempontjából érintett az a látássérült, természetes személy, aki felhasználónak jelentkezik, és elvégzi a szükséges regisztrációt.

 

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, nem kötelező, azonban az a Távszem felhasználónak jelentkező, aki a regisztrációhoz szükséges adatok kezeléséhez nem járul hozzá, felhasználóként nem lesz rögzíthető.

 

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

kezelt adatok köre

adatkezelés célja

családi és utónév

a felhasználó, vagy felhasználóként belépni kívánó személy azonosítása 

születési családi és utónév

a felhasználó, vagy felhasználóként belépni kívánó személy azonosítása 

Születési hely és idő

a felhasználó, vagy felhasználóként belépni kívánó személy azonosítása 

anyja születési neve

a felhasználó, vagy felhasználóként belépni kívánó személy azonosítása a

Belépési (login) név

a felhasználó, vagy felhasználóként belépni kívánó személy azonosítása 

MVGYOSZ Törzsszám / nyilvántartási szám

a felhasználó, vagy felhasználóként belépni kívánó személy azonosítása 

Email

a felhasználó, vagy felhasználóként belépni kívánó személy azonosítása

Látássérültség mértéke és az arról szóló igazolás tárolása

a felhasználó, vagy felhasználóként belépni kívánó személy jogosultságának vizsgálata

 

A fentieken túl - amennyiben a felhasználó nem tagja az MVGYOSZ-nek vagy az MVGYOSZ valamely tagegyesületének - látássérültségét az erre tekintettel igényelt fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, vagy magasabb összegű családi pótlékot megállapító határozat, a látássérültség fennállását igazoló komplex minősítés, ORSZI, vagy OOSZI szakvélemény, illetőleg szakhatósági állásfoglalás, avagy szemész szakorvos által kiállított igazolás bemutatásával igazolja. Ezen esetben az MVGYOSZ jogosult az igazolásról másolatot készíteni, és az érintettnek abban foglalt valamennyi személyes adatát kezelni- beleértve az egészségi állapotra és fogyatékosságra vonatkozó személyes adatokat is.

Jelen tájékoztató aláírásával az érintett kifejezett és félreérthetetlen beleegyezését adja ahhoz, hogy a fent meghatározott személyes adatait az MVGYOSZ a fentiek szerint kezelje - beleértve az egészségi állapotra és fogyatékosságra vonatkozó adatokat is.

 

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye:

 

A MVGYOSZ egyes munkatársai, akik a Távszem felhasználók ügyintézésével kapcsolatos feladatokat ellátják.

 

 

Adatfeldolgozó igénybevétele:

 

A MVGYOSZ nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

Az érintett felhasználó, vagy felhasználónak jelentkező természetes személy legfontosabb jogai az adatkezelés kapcsán:

 

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

 

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

– személyes adatainak helyesbítését,

– személyes adatainak törlését vagy zárolását,

– tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

 

Ez utóbbi jog kapcsán ugyanakkor az MVGYOSZ tájékoztatja az érintettet, hogy felhasználóként történt regisztrációját követően a fent meghatározott személyes adatait az MVGYOSZ 2030. év január 1. napjáig a Távszem projekt ellenőrzése érdekében kötelezett kezelni. Erre tekintettel a személyes adatok további kezeléséhez az MVGYOSZ-nek olyan jogi érdeke fűződik, mely alapján a személyes adatok további kezelésére az érintett tiltakozása esetén is sor kerülhet.

A MVGYOSZ köteles az Adatvédelmi Szabályzatban és az adatvédelmi jogszabályokban leírtak szerint a kérelemre válaszolni, illetve szükség szerint intézkedni.

 

 

Bírósági jogorvoslat lehetősége:

 

Ha az érintett nem elégedett a MVGYOSZ válaszával és/vagy intézkedésével, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat. Az érintett jogainak védelme érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerint jogosult bíróságon jogorvoslatot kezdeményezni.

Az adatbiztonság követelményének érvényesülése:

 

A MVGYOSZ a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a Távszem ÁSZF-ben meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges mértékben kezeli. A MVGYOSZ kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette és folyamatosan megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

 

Az adatfelvétel feltételei, menete, az adatkezelés útja:

 

A Távszem szolgáltatás felhasználó közé jelentkező látássérült személyek a „Regisztrációs űrlap” kitöltésével magukra nézve kötelezően elfogadják az ÁSZF-ben foglaltakat.

 

Távszem felhasználó lehet az a 14. életévét betöltött Látássérült személy, aki

- folyamatosan fennálló tagsági jogviszonyban áll az MVGYOSZ-szal vagy annak valamely tagegyesületével és tagdíjhátraléka nincs, avagy

- Az a látássérült személy, aki nem tagja az MVGYOSZ-nak, vagy tagegyesületének, de igazolja látássérülését, és Elvégzi a regisztrációt, majd Szerződést köt a Távszem szolgáltatás használatára.

 

 

Mit kell kitölteni a felhasználónak a jelentkezéskor:

 

• regisztrációs űrlapot a  www.tavszem.hu oldalon.

 

További részletes információt a Távszem szolgáltatás használatáról az ÁSZF-ben olvashatnak.

Széchenyi infóblokk
×
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ)
Távoli segítségnyújtás látássérült emberek számára – Távszem
EFOP-1.1.5-17-2017-00001
Támogatás összege: 469.370.589 Ft, 100%-os finanszírozás
2018. január 1. – 2020. január 1.
www.mvgyosz.hu
Az MVGYOSZ konzorciumi partnere a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége.
EFOP1.1.5-17-2017-00006
Támogatás összege 300.000.000 Ft, 100%-os finanszírozás
2018. január 1. – 2020. január 1.
www.skontakt.hu